gweinidog lleyg trwyddedig

Gweinidogaeth Gweinidogion Lleyg Trwyddedig (a elwir yn Ddarllenwyr weithiau) yw addysgu a phregethu’r ffydd Gristnogol. Bydd hyn yn aml yn cynnwys arwain addoliad yn yr eglwys, ond gall gynnwys addysgu astudiaethau beiblaidd neu grwpiau bychain. Mae swyddogaethau eraill yn cynnwys arwain addoliad mewn ysgolion, gweinyddu angladdau, addoliad amgen, ymweld â chleifion yn yr ysbyty neu waith caplaniaeth arall.

Pregethu, addysgu ac annog gyda newyddion da Iesu Grist.

Brian-Churchill.jpg

Brian Churchill

Esgobaeth Llanelwy

Pwy ydw i a beth yw fy ngwaith?
Ro’n i’n bennaeth adran Saesneg fawr mewn ysgol uwchradd yn y Gogledd pan ro’n i’n hyfforddi i fod yn Ddarllenydd. Yna, es yn ddirprwy bennaeth a phennaeth ysgol uwchradd arall yn y gogledd. Rwyf wedi ymddeol erbyn hyn. Mae fy nghyfrifoldebau fel Darllenydd yn cynnwys cymryd gwasanaethau boreol weddi a hwyrol weddi, a gwasanaethau arbennig eraill yn ystod cyfnod yr Adfent a’r Grawys, cynnal angladdau, gweinyddu’r cymun mewn cartrefi a materion trefniadol ymarferol fel rota misol y plwyf ar gyfer darlleniadau, gweddïau ymbil ac ati.

Hyfforddiant/Cymhwyster i wneud y swydd
Cefais fy hyfforddi fel rhan o Gynllun Hyfforddiant Darllenwyr Esgobaeth Bangor ddiwedd y 1970au a’m derbyn i swydd Darllenydd yn Hydref 1980.

Beth mae Gweinidogaeth yn ei olygu i mi
Fel Cristion, mae gen i ddyletswydd i weinidogaeth bod yn ddisgybl i Grist sy’n golygu gwasanaethu eraill a chyhoeddi’r Efengyl; hynny yw, bod yn Gristion ble rydw i. Fel Darllenydd, mae gen i weinidogaeth gyhoeddus ac mae fy nyletswyddau’n cynnwys pregethu ac addysgu ar ran yr eglwys ond mae disgwyl i mi hefyd gydymffurfio â dysgeidiaeth yr eglwys a derbyn ei hawdurdod.

Mae’r ddwy agwedd hon ar y weinidogaeth yn gorgyffwrdd, wrth gwrs, ond mae’r cyfleoedd ffurfiol ac anffurfiol i siarad am Iesu a’i Efengyl fel Darllenydd yn fraint fawr i mi; braint rwy’n ceisio ei chyflawni yn weddigar bob amser.