offeiriad

Mae offeiriad yn rhannu yn nhaith bywyd pobl, yn cyd-gerdded â nhw a sefyll wrth eu hochr mewn llawenydd a thristwch. Ynghyd â gofal bugeiliol, pregethu ac addysgu, gelwir ar yr offeiriad i ddathlu’r sacramentau (yn cynnwys bedydd a’r cymun sanctaidd). Mae rhai offeiriad yn derbyn cyflog tra bod eraill yn hunangynhaliol. Offeiriad sydd wedi’u hordeinio i weithio mewn ardal ddaearyddol benodol yw Gweinidogion Di-dâl (lleol).

Gweinidogaeth o wasanaeth, arweinyddiaeth a chenhadaeth, gan helpu a galluogi Cristnogion eraill i wireddu eu potensial.

Becca-Stephens.jpg

Rebecca Stevens

Offeiriad (Cyflogedig) – Esgobaeth Mynwy

Pwy ydw i a beth yw fy ngwaith?
Rebecca Stevens ydw i ac rwy’n gurad ym mhlwyfi Bedwas, Machen, Llanfihangel-y-fedw a Rhydri gyda chyfrifoldeb bugeiliol penodol am Fedwas a Rhydri. Fi yw’r person arweiniol hefyd ar gyfer meithrin cysylltiadau a pherthynas gyda’r ysgolion lleol.

Mae’r swydd yn amrywiol ac er bod yna ddigwyddiadau penodol bob dydd fel y foreol weddi a’r Cymun, mae pob diwrnod yn wahanol. Mae heddiw wedi cynnwys boreol weddi, gwasanaeth ysgol, ymweliad bugeiliol ag un o’r plwyfolion sy’n sâl, ysgrifennu pregeth, ymweliad bedydd, mynd â chi am dro ar daith 3 milltir gydag un o’r plwyfolion oedd am siarad am fater sensitif gan fod hynny’n haws wrth gerdded, a heno fe fyddai’n mynd i’r clwb bowlio lleol roi cynnig arni.

Hyfforddiant/Cymhwyster i wneud y swydd
Bûm yn hyfforddi fel myfyriwr preswyl am dair blynedd yng Ngholeg Mihangel Sant, Llandaf, Caerdydd. Fel rhan o’m hyfforddiant fe wnes i gwblhau BTh mewn Diwinyddiaeth gan fynd ar leoliadau ymarferol gwahanol, yn amrywio o blwyf canol dinas, plwyf yn un o faestrefi Caerdydd i gaplaniaeth prifysgol ac ysbyty.

Beth mae Gweinidogaeth yn ei olygu i mi
“Gwasanaeth yw gweinidogaeth i mi. Mae’n fwy na’r hyn rwy’n ei wneud, mae’n ymwneud â phwy ydw i hefyd. Rwy’n gobeithio y bydd popeth rwy’n ei wneud ac rwy’n ei gynrychioli yn arwain pobl at Dduw, ac rwy’n gwneud hyn gan fod pob modfedd ohona i’n teimlo mod i wedi cael fy ngalw i wneud hynny. Dod â phobl yn nes at Dduw drwy eiriau, gweithredodd a’r Cymun. Mae’r ffilm animeiddiedig Lilo a Stitch yn cynnwys y frawddeg hon: “Ystyr Ohana yw teulu. Ystyr teulu yw peidio ag anghofio na gadael neb ar ôl.” Yr hyn yw gweinidogaeth i mi yw sicrhau nad oes neb yn cael ei adael ar ôl na’i anghofio yn gorfforol nac yn emosiynol, o blant ifanc iawn i bobl hen iawn.”


John-Hancock.jpg

John Hancock

Offeiriad (Hunangynhaliol) – Esgobaeth Tyddewi

Pwy ydw i a beth yw fy ngwaith?
Rwy’n weinidog hunangynhaliol sydd wedi bod yn ceisio gweithio yn nerth Crist ers blynyddoedd lawer. Mae gen i arbenigedd mewn rheoli newid a chefndir yn yr Awyrlu Brenhinol.

Hyfforddiant/Cymhwyster i wneud y swydd
Cefais hyfforddiant i fod yn ddarllenydd yna teimlais alwad i’r Weinidogaeth Ordeiniedig, ond nid galwad i adael fy nghartref nac i fod yn ‘ficer’ traddodiadol. Cefais hyfforddiant drwy gynllun SSM(L) yr Esgobaeth, a chael fy ordeinio’n Ddiacon ym mis Medi 2014.

Beth mae Gweinidogaeth yn ei olygu i mi
Rwyf wedi penderfynu cau fy musnes i ganolbwyntio mwy ar waith lleol gyda’r Eglwys, teuluoedd, Cartrefi Gofal ac wrth gwrs fy “ngweinidogaeth leol o sgwrsio”. Fy nod yw helpu eraill i archwilio a datblygu eu gweinidogaethau a’u timau eu hunain, ac rwy’n mwynhau’r cyfle i ymweld â phobl a’u hannog mewn ffordd newydd.


Nigel-Doyle.jpg

Nigel Doyle

Offeiriad (Di-dâl) – Esgobaeth Abertawe ac Aberhonddu

Pwy ydw i a beth yw fy ngwaith?
Rwy’n offeiriad di-dâl ac yn gweithio ar Benrhyn Gŵyr ar hyn o bryd. Rwyf hefyd wedi cael y fraint o wasanaethu fel Ysgrifennydd Clerigol Esgobaeth Abertawe ac Aberhonddu am bum mlynedd.

Hyfforddiant/Cymhwyster i wneud y swydd
Dechreuais ar fy ngweinidogaeth ffurfiol ym 1990 fel Darllenydd Trwyddedig, gweinidogaeth oedd yn rhoi llawer o foddhad i mi ac a arweiniodd at sylweddoliad cynyddol fod Duw yn fy ngalw i weinidogaeth arall, sydd wedi cynnwys naw mlynedd yn gweithio fel gwirfoddolwr gyda thîm Caplaniaeth Carchar EM Abertawe. Yn ystod y cyfnod paratoi hwn sylweddolais fy mod yn Ddiwinydd Rhyddhad. Cefais fy newis ar gyfer hyfforddiant i’r weinidogaeth ordeiniedig yn 2000 ac ar ôl i mi gael fy ordeinio fel Diacon yn 2003 bûm yn gwasanaethu yn Nhre-boeth a Glandŵr am chwe blynedd.

Beth mae Gweinidogaeth yn ei olygu i mi
Yn gynnar iawn sylweddolais fod gweinidogaeth yn ymwneud â pherthynas:

  • â’ch hunan
  • ag eraill
  • â Duw

Mae’n rhaid i’r tair perthynas fod yn seiliedig ar weddi a myfyrdod rheolaidd. Nid yw gweinidogaeth wedi’i chyfyngu i’ch plwyf, mae Duw yn eich defnyddio ble bynnag rydych chi, yn y farchnad, neu ar draethau Penrhyn Gŵyr; rydych yn defnyddio’r cyfleoedd a gewch gan Dduw ac yn gwneud beth bynnag sydd ei angen i helpu eraill i ryddhau a defnyddio eu doniau a roddwyd gan Dduw.