ymwelydd bugeiliol

Gwaith Ymwelwyr Bugeiliol yw cynrychioli’r Eglwys drwy ‘weinidogaeth bresenoldeb’, gweinidogaeth sy’n golygu gwrando yn y bôn. Mae Ymwelwyr Bugeiliol yn ymweld â phobl sâl, sydd newydd gael profedigaeth, sydd mewn cartrefi preswyl neu sydd angen cwmni.

Cynnig ‘gweinidogaeth presenoldeb’ i’r rhai mewn angen.

Kath-Lawley.jpg

Kath Lawley

Esgobaeth Llandaf

Pwy ydw i a beth yw fy ngwaith?
Kath Lawley ydw i ac rwy’n 59 oed. Rwy’n ymwelydd bugeiliol ym Mywoliaeth Rheithorol yr Eglwys Newydd yng Nghaerdydd. Yn fy mhlwyf fy hun rwy’n cydgysylltu tîm bugeiliol lleyg o saith o aelodau, sy’n ymweld â phlwyfolion sydd angen amser a chwmni. Mae rhai o’r tîm wedi derbyn hyfforddiant ar gyfer ymweld â phobl sydd mewn profedigaeth.

Hyfforddiant/Cymhwyster i wneud y swydd
Cefais hyfforddiant ar gwrs esgobaethol yn 2003, ac rydw i nawr yn helpu i hyfforddi eraill ledled y De-ddwyrain.

Beth mae Gweinidogaeth yn ei olygu i mi
“Mae’r tîm a minnau’n teimlo ein bod wedi’n galw i fod yn ymwelwyr bugeiliol lleyg. Beth bynnag y gallwn ei roi i bobl, rydym yn cael llawer mwy yn ôl. Mae’n gymaint o fraint. Mae cyflawni’r weinidogaeth hon, a gallu neilltuo amser, a gwrando ar bobl pan fyddan nhw angen cymorth, yn brofiad mor ddyrchafol”.